1952: Oprichting van de Europese Unie

 

1957: Verdrag van Rome: Oprichting van de Europese Gemeenschap – In dit verdrag waren nog geen afspraken m.b.t. dierenwelzijn vastgelegd

 

1958: Verdrag van Rome: Oprichting van de Europese Gemeenschap – In dit verdrag waren nog geen afspraken m.b.t. dierenwelzijn vastgelegd

 

1999: Verdrag van Amsterdam:- Protocol betreffende de bescherming en welzijn van dieren:

Voor het eerst in Europese wetgeving worden dieren beschouwd als wezens die gevoel hebben, pijn kunnen lijden en welzijn kunnen ervaren. Helaas voorziet het verdrag niet in een legale basis voor invoering van wetgeving specifiek voor verbetering van dierenwelzijn. Het protocol laat EU lidstaten vrij om nationale wetgeving in te voeren m.b.t. dierenwelzijn in circussen, bij paarden- en greyhound-races, jacht met honden en stierenvechten. Mogelijke vrijstellingen voor religieuze riten, culturele tradities en regionaal erfgoed hebben het effect van dit protocol verminderd

 

2009: Verdrag van Lissabon

Het protocol m.b.t. bescherming en welzijn van dieren wordt enigszins aangepast en opgenomen als Artikel 13: “EU beleidsmakers moeten dierenwelzijn in acht nemen.”  Echter nog slechts zeer algemene regelgeving waarbij legale basis voor maatregelen m.b.t. dierenwelzijn ontbreekt.

 

 

Artikel 13:

“Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte, houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.”

 

 

In 2006 is door de EU een actieplan vastgesteld voor de bescherming en het welzijn van dieren. Het actieplan beschrijft de maatregelen die de Commissie tussen 2006 en 2010 wil nemen met het oog op de bescherming en het welzijn van dieren in de Europese Unie (EU) en de rest van de wereld. Het wil het EU-recht verduidelijken en voorstellen doen waar het tekortschiet.

 

 

De Commissie wil de volgende doelstellingen verwezenlijken:

•de acties van de EU ter bevordering van het dierenwelzijn duidelijker omschrijven

•zich blijven inzetten voor hoge normen op het gebied van dierenwelzijn

•de beschikbare middelen beter coördineren

•onderzoek stimuleren en alternatieven voor dierproeven bevorderen

•borg staan voor een coherent en gecoördineerd EU-beleid ter bevordering van het dierenwelzijn

 

Naar aanleiding van dit actieplan heeft het Directoraat Generaal Health and Consumer Protection van de Europese Commissie in 2009 een onafhankelijke evaluatie laten maken van het EU beleid m.b.t.dierenwelzijn:

 

Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare (EUPAW).

 

Dit rapport is in December 2010 afgerond (216 pagina’s) en hieruit is een tiental aanbevelingen tot verbetering naar voren gekomen. Het dient als basis toekomstige strategie. 

 

Inmiddels is er een nieuw actieplan gepubliceerd voor 2011 – 2015.